KOVINOTEHNA MKI d.o.o.


Poziv za vpis in vplačilo novih deležev v osnovnem kapitalu družbe Kovinotehna MKI d.o.o.

A. Vsebina skupščinskega sklepa Kovinotehne MKI d.o.o. o povišanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja sprejetega z dne 14.05.12013

Povišanje osnovnega kapitala družbe:

1. Osnovni kapital družbe Kovinotehna MKI d.o.o., se od sedanjih 340.093,00 EUR (tristoštiridesettisočtriindevetdeset 00/100 EUR),  poveča za 1.600.000,00 EUR (miljonšeststotisoč 00/100 EUR) na  končnih 1.940.093,00 (miljondevetstoštiridesettisočtriindevetdeset 00/100) EUR.

2. Povečanje osnovnega kapitala za v prejšnjem odstavku navedeni znesek, se izvede efektivno, z zagotovitvijo denarnih vložkov v skupnem znesku 1.600.000,00 EUR, katere vplačajo obstoječi in/ali novi družbeniki, ki tudi prevzamejo vse nove vložke in poslovne deleže kot določeno v nadaljevanju.

3. Vsak obstoječi ali novi družbenik (tudi obstoječi upniki družbe) za znesek vplačila v EUR, ki ne sme biti nižji od 50,00 EUR na TRR družbe številka SI56 0297 0001 3847 206, odprt pri NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana, v roku 15 dni od poziva uprave, prejme po dodaten oziroma po en novi osnovni vložek družbe Kovinotehna MKId.o.o., Novo Mesto, katerega nominalni znesek ustreza znesku vplačila takega družbenika v ,00 EUR in katerega v celoti prevzame vsak vplačnik ter na tej podlagi in sorazmerno z vrednostjo osnovnega vložka v osnovnem kapitalu družbe pridobi ustrezen poslovni delež. Poslovni deleži preostalih družbenikov se v sorazmerju znižajo, tako da vsota vseh poslovnih deležev v družbi Kovinotehna MKId.o.o., Novo Mesto po izvedeni dokapitalizaciji znaša 100,00 %.

4. Novi nominalni znesek osnovnega kapitala družbe Kovinotehna MKI d.o.o., po povečanju osnovnega kapitala, tako znaša 1.940.093,00 (miljondevetstoštiridesettisočtriindevetdeset 00/100) EUR.

Izključitev prednostne pravice

5. Vsi obstoječi družbeniki imajo pravico do vplačila novih poslovnih deležev, hkrati pa se v celoti odpovedujejo uveljavljanju predkupne pravice. Prednostna pravica družbenikov se zato v celoti izključi.
 
Sprememba družbene pogodbe

6. Skupščina družbe direktorju izdaja izrecno pooblastilo, da v skladu s prejetimi zneski vplačil s strani obstoječih ali novih družbenikov na način in v rokih določenih v točki 3.1. teh sklepov, ob izključeni prednostni pravici do vplačila novih vložkov s strani obstoječih družbenikov, sprejme prečiščeno besedilo družbene pogodbe in sicer tako, da v skladu s prejetimi vplačili na transkacijski račun družbe:

- spremeni 5. člen družbene pogodbe s končnim zneskom osnovnega kapitala, tako da ta tako znaša 1.940.093,00 (miljondevetstoštiridesettisočtriindevetdeset 00/100) EUR,
- identificira in v 5. členu družbene pogodbe navede vse morebitne nove družbenike in
- v skladu s prejetimi plačili preračuna in uskladi nove poslovne deleže in osnovne vložke po posameznem družbeniku,

ter

samo povečanje osnovnega kapitala kot tudi po tem pooblastilu usklajeno družbeno pogodbo brez odlašanja predloži za vpis v sodni register.

B. Poziv upravičencem k vpisu novih poslovnih deležev in vplačilu novih osnovnih vložkov:


Na temelju točke A zgoraj, drirektor družbe Kovinotehna MKI d.o.o., Novo Mesto Igor Vesel, pozivam vse obstoječe družbenike družbe, vse upnike in katerokoli tretjo osebo, da - pod pogoji navedenimi v točki A zgoraj - v roku 15 dni od objave tega poziva, vplača nove osnovne vložke in prevzame nove poslovne deleže v družbi, pod odložnim pogojem, da bo v dokapitalizaciji vplačanih vseh 1.600.000,00 EUR.

C. Vsebina izjave upravičenca za vpis novih deležev v osnovnem kapitalu o vpisu in vplačilu novih deležev v osnovnem kapitalu:

           1. Identifikacijski podatki
     • o upravičencu, ki je pravna oseba, so:
          a. firma ali ime, sedež in poslovni naslov,
          b. davčna številka
          c. matična številka, s katero je vpisan v sodnem ali poslovnem registru.
     • o upravičencu, ki je podjetnik ali zasebnik, so:
          a. osebno ime,
          b. podatki, s katerimi je vpisan v poslovnem registru:
          c. firma, sedež in poslovni naslov,
          d. matična številka
          e. davčna številka
     • o upravičencu,  ki je fizična oseba, so:
          a. osebno ime,
          b. naslov stalnega prebivališča,
          c. datum rojstva in
          d. EMŠO, če je dolžnik vpisan v centralni register prebivalstva, ali davčna številka v drugih primerih, če je
              dolžnik vpisan v davčni register,
          e. davčna številka

2. Pogodba o prevzemu osnovnega vložka iz naslova povečanja osnovnega kapitala družbe:

ki jo skleneta

1. Kovinotehna MKI d.o.o., montaža, kovinarstvo,instalacije d.o.o., Podbevškova ulica 15, Novo Mesto, p.p. 240, MŠ 5577004000, ID za DDV: SI 55041795, ki jo zastopa direktor Igor Vesel

in

2. upravičenec (vstaviti identifikacijske podatke)

kot sledi:

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je skupščina družbe Kovinotehna MKI d.o.o. dne 14.5.2013 sprejela naslednji sklep o povišanju osnovnega kapitala:

Osnovni kapital družbe Kovinotehna MKI d.o.o., se od sedanjih 340.093,00 EUR (tristoštiridesettisočtriindevetdeset 00/100 EUR),  poveča za 1.600.000,00 EUR (miljonšeststotisoč 00/100 EUR) na  končnih 1.940.093,00 (miljondevetstoštiridesettisočtriindevetdeset 00/100) EUR.

Povečanje osnovnega kapitala za v prejšnjem odstavku navedeni znesek, se izvede efektivno, z zagotovitvijo denarnih vložkov v skupnem znesku 1.600.000,00 EUR, katere vplačajo obstoječi in/ali novi družbeniki, ki tudi prevzamejo vse nove vložke in poslovne deleže kot določeno v nadaljevanju.

Vsak obstoječi ali novi družbenik (tudi obstoječi upniki družbe) za znesek vplačila v EUR, ki ne sme biti nižji od 50,00 EUR na TRR družbe v roku 15 dni od poziva uprave, prejme po dodaten oziroma po en novi osnovni vložek družbe Kovinotehna MKId.o.o., Novo Mesto, katerega nominalni znesek ustreza znesku vplačila takega družbenika v ,00 EUR in katerega v celoti prevzame vsak vplačnik ter na tej podlagi in sorazmerno z vrednostjo osnovnega vložka v osnovnem kapitalu družbe pridobi ustrezen poslovni delež. Poslovni deleži preostalih družbenikov se v sorazmerju znižajo, tako da vsota vseh poslovnih deležev v družbi Kovinotehna MKId.o.o., Novo Mesto po izvedeni dokapitalizaciji znaša 100,00 %.

Novi nominalni znesek osnovnega kapitala družbe Kovinotehna MKI d.o.o., po povečanju osnovnega kapitala, tako znaša 1.940.093,00 (miljondevetstoštiridesettisočtriindevetdeset 00/100) EUR.

Vsi obstoječi družbeniki imajo pravico do vplačila novih poslovnih deležev, hkrati pa se v celoti odpovedujejo uveljavljanju predkupne pravice. Prednostna pravica družbenikov se zato v celoti izključi.

2. člen

Upravičenec (vstaviti identifikacijske podatke) v smislu  določbe 519. člena ZGD-1 izrecno izjavi, da prevzema vložek povečanega osnovnega kapitala v znesku ________,00 EUR (ne manj od 50,00 in ne več od 1.600.000,00 EUR) in s tem v osnovnem kapitalu družbe Kovinotehna MKI d.o.o., montaža, kovinarstvo,instalacije d.o.o., Podbevškova ulica 15, Novo Mesto, p.p. 240, MŠ 5577004000 pridobi skupno ____,____ % poslovni delež.

3. člen

Ta Pogodba je sklenjena hkrati pod naslednjima odložnima pogojema:
                 - da upravičenec v roku 15 dni od objave tega poziva na denarni račun družbe Kovinotehna MKI 
                   nakaže znesek iz 2. člena te pogodbe, družba pa ta znesek prejme

                   in hkrati

                 - da je v dokapitalizaciji družbe Kovinotehna MKI vplačanih skupno 1.600.000,00 EUR denarnih zneskov.

V primeru uresničitve odložnega pogoja (da v dokapitalizaciji skupno ne bo dosežen minimalni znesek 1.600.000,00 EUR), sta stranki sporazumni, da je odškodninska odgovornost izključena in da vsaka stranka nosi svoje stroške sodelovanja v tem postopku.

Pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki . Sklenjena je v treh izvodih, od katerih družba obdrži po dva izvoda, upravičenec pa prejme en izvod.

Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s to pogodbo je pristojno sodišče v Novem Mestu.

V Novem Mestu, dne _____.____ 2013

stranki pogodbe:

Kovinotehna MKI d.o.o. Upravičenec


D. Rok za vpis in vplačilo novih deležev v osnovnem kapitalu družbe je 15 dni od objave tega poziva.

E. Opozorilo. Upravičenci za vpis novih deležev v osnovnem kapitalu morajo do poteka roka za vpis in vplačilo novih deležev v osnovnem kapitalu na denarni znesek, naveden v pozivu nakazati utrezni denarni znesek, ki ne sme biti nižji od 50,00 EUR in ne višji od 1.600.00,00 EUR, pogodbo o vpisu in vplačilu novih deležev v osnovnem kapitalu v treh originalnih izvodih predložiti na sedež družbe na naslov: Kovinotehna MKI d.o.o., montaža, kovinarstvo,instalacije d.o.o., Podbevškova ulica 15, Novo Mesto, p.p. 240

Pogoj za veljavnost dokapitalizacije je vplačilo skupno 1.600.000,00 EUR. Če ta znesek ne bo dosežen, se šteje, da so vse morebitne pogodbe o prevzemu novih vložkov razvezane, družba pa bo prejete denarne zneske vrnila vplačnikom.

Novo Mesto, dne 15.05.2013

Kovinotehna MKI d.o.o.
Igor Vesel, direktor, l.r.


več o podjetju »